Wzór klauzuli zgody dla kandydatów do pracy.

Prosimy umieścić wzór zgody w przesyłanej aplikacji (CV).

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów: rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy prowadzonych przez Grupa Jobme S.A., Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o., Skillegro sp. z o.o., Jobllegro sp. z o.o. na rzecz klientów wskazanych wyżej podmiotów, a także na przekazywanie moich danych do klientów wskazanych wyżej podmiotów w związku z realizowanymi przez Grupę Jobme S.A., Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o., Skillegro sp. z o.o., Jobllegro sp. z o.o. procesami: rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy.”

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:
1)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem,  świadczenia usług doradztwa personalnego i/lub pośrednictwa pracy pozwalające w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia;
2)    administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
a.     Grupa Jobme S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Plac Solny 15, 50-062 Wrocław w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy przez spółkę Grupa Jobme S.A.
b.     Jobme S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Plac Solny 15, 50-062 Wrocław w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy przez Jobme S.A.
c.      Jobme Now S.A. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji, doradztwa personalnego,  pośrednictwa pracy oraz zatrudnienia w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej przez Jobme Now S.A.
d.     Joblease sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji, doradztwa personalnego,  pośrednictwa pracy oraz zatrudnienia w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej przez Joblease sp. z o.o.
e.     Skillegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Plac Solny 15, 50-062 Wrocław w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy przez spółkę Skillegro sp. z o.o.
f.      Jobllegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Duńskiej 11, 54-427 Wrocław w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy przez spółkę Jobllegro sp. z o.o.
3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również w przypadku  wyrażania Pana/Pani zgody także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone w: Grupie Jobme S.A. i jej spółkach powiązanych, Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o. Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o. oraz u klientów Grupy Jobme S.A. i jej spółek powiązanych, Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o. Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o. w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych, usług doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy;
4)       Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5)       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Grupy Jobme S.A. i jej spółek powiązanych, Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o. Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o. a także klienci spółki Grupa Jobme S.A. i jej spółek powiązanych, Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o., Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o., którzy złożyli zamówienia na przeprowadzenie usługi rekrutacji, doradztwa personalnego i/lub pośrednictwa pracy;
7)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie  danych osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Grupę Jobme S.A. i jej spółki powiązane, Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o., Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o., zarówno na potrzeby własne, jak również na potrzeby klientów tych spółek;
8)        bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
9)        w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz rekrutacji na rzecz spółek powiązanych z Grupa Jobme S.A., Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o., Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o., klientów Grupy Jobme S.A. i jej spółek powiązanych, Jobme S.A., Jobme Now S.A., Joblease sp. z o.o., Skillegro sp. z o.o. oraz Jobllegro sp. z o.o. ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
10)     ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres odpowiedniego administratora danych osobowych”